messager
 
เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
นางสาวณัฐชยา เฉลิมชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอนุกูล สอนวงศา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวสุพัตรา กลยนี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอำไพ พรมอุดม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวยุพยงค์ คำทะเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวกาญจนา วงวันศรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางศราวดี กลยณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวอ่อนจันทร์ ศรีกุลกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวชลันดา สิทธิยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายพีนัสศักดิ์ ขันติยู
ผู้ช่วยงานจัดเก็บฯ (พนักงานจ้างเหมา)
นางสาวเอื้ออารีย์ ทองภู
ผช.ธุรการ (พนักงานจ้างเหมา)

× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)