เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้น สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี 2568
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ปรับขยายระดับตำแหน่ง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567 - 2569) การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่าง รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลตำบลบัวสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569)) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบัวสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คู่มือการดำเนินคดีการปกครองสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 202 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)