เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ที่อยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 บ้านบัวน้อย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47130

account_box คณะผู้บริหาร
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-2421537
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-2421537
นางวารินทร์ ทุมกิจจะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-0396936
นางวารินทร์ ทุมกิจจะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-0396936
นายประสงค์ สุราราช
รองนายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 081-3692990
นายประสงค์ สุราราช
รองนายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 081-3692990
นายสุภาพ ทิพย์ทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 061-0590302
นายสุภาพ ทิพย์ทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 061-0590302
นายบรรจง หล้าหิบ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 095-1428837
นายบรรจง หล้าหิบ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 095-1428837
account_box สมาชิกสภา
นายทองปาน บาตดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 083-3525048
นายทองปาน บาตดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 083-3525048
นายศิริชัย มาตราช
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 089-2319443
นายศิริชัย มาตราช
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 089-2319443
นายปรีศักดิ์ ศรีสุทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 089-5618700
นายปรีศักดิ์ ศรีสุทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 089-5618700
นายปราโมทย์ ชูพินิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 089-5618700
นายปราโมทย์ ชูพินิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1

โทร : 089-5618700
นายสุภาพ มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 080-6022956
นายสุภาพ มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1

โทร : 080-6022956
นายทศพร จันทร์หล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 098-5129778
นายทศพร จันทร์หล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1

โทร : 098-5129778
นายรัศมี สุราราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 085-7322799
นายรัศมี สุราราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1

โทร : 085-7322799
นายประไพ สอนวงค์ษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 095-1868575
นายประไพ สอนวงค์ษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2

โทร : 095-1868575
นายชัยเพ็ชร นาโควงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 098-8384048
นายชัยเพ็ชร นาโควงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2

โทร : 098-8384048
นายสัตเนตร บาตดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 098-3426614
นายสัตเนตร บาตดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2

โทร : 098-3426614
นายขุนดร ศรีจำปา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 089-2796483
นายขุนดร ศรีจำปา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2

โทร : 089-2796483
นางสาวนงลักษณ์ คำลือชา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 061-1450565
นางสาวนงลักษณ์ คำลือชา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2

โทร : 061-1450565
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
นายประมง วงศ์สาย
หัวหน้าสำนักปลัด
นายประมง วงศ์สาย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวณัฐชยา เฉลิมชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวณัฐชยา เฉลิมชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอภิเชษฐ์ แก้วดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอภิเชษฐ์ แก้วดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายประมง วงศ์สาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายประมง วงศ์สาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายอนุชา ไชยตะมาตร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายอนุชา ไชยตะมาตร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางพรชนก ไพยเสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางพรชนก ไพยเสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสาหร่าย เสนาศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสาหร่าย เสนาศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสุนาถ ยังแสนภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสุนาถ ยังแสนภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพรนรินทร์ ภูครองหิน
นิติกรชำนาญการ
นายพรนรินทร์ ภูครองหิน
นิติกรชำนาญการ
นางเมตตา คำทะเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางเมตตา คำทะเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวกิรณา จันทร์มาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกิรณา จันทร์มาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุรจนา เขื่อนกองแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสุรจนา เขื่อนกองแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเฉลิมพล กลยนี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายเฉลิมพล กลยนี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางนันทญา ยศตะโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนันทญา ยศตะโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าสิบเอกตติศักดิ์ พลศักดิ์ขวา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกตติศักดิ์ พลศักดิ์ขวา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางแสนรัก วรดี
ครู คศ.2
นางแสนรัก วรดี
ครู คศ.2
นางจารุณี ศรีสุทัศน์
ครู คศ.2
นางจารุณี ศรีสุทัศน์
ครู คศ.2
นางชฎาพร คำลือชา
ครู คศ.2
นางชฎาพร คำลือชา
ครู คศ.2
นางสาวพิลัยพร ไชยสัตย์
ครู คศ.1
นางสาวพิลัยพร ไชยสัตย์
ครู คศ.1
นางสาวขวัญชนก บุญประโคน
ครู คศ.1
นางสาวขวัญชนก บุญประโคน
ครู คศ.1
นางสุวัจนา นิกาญจน์กูล
ครู คศ.1
นางสุวัจนา นิกาญจน์กูล
ครู คศ.1
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
นายแสงเดือน เถื่อนแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายแสงเดือน เถื่อนแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวคุณัญญา เย็นวัฒนา
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวคุณัญญา เย็นวัฒนา
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาววิชชุดา ทุมกิจจะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาววิชชุดา ทุมกิจจะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวณัฏฐฌา เหลาแตว
ผู้ช่วยนักวิชากาารสาธารณสุข
นางสาวณัฏฐฌา เหลาแตว
ผู้ช่วยนักวิชากาารสาธารณสุข
นายอนุชิต ทุมกิจจะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุชิต ทุมกิจจะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวสุวัฒน์ พิมพา
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นายวสุวัฒน์ พิมพา
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นางสาวจุฑารัตน์ ลุนจักร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑารัตน์ ลุนจักร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงไกร ทุมกิจจะ
พนักงานขับรถยนต์
นายเกรียงไกร ทุมกิจจะ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวทัศวัลย์ ภาษี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทัศวัลย์ ภาษี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางปราณี ทุมกิจจะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางปราณี ทุมกิจจะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐณิชา ไชยราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐณิชา ไชยราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิลัยรักษ์ ทุมกิจจะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิลัยรักษ์ ทุมกิจจะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางเนตรนภิศ แมดมิ่งเหง้า
ผู้ดูแลเด็ก
นางเนตรนภิศ แมดมิ่งเหง้า
ผู้ดูแลเด็ก
นายโกสินทร์ อุสาพรม
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายโกสินทร์ อุสาพรม
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(ว่าง)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(ว่าง)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสนิท วงค์เข็มมา
ภารโรง
นายสนิท วงค์เข็มมา
ภารโรง
(ว่าง)
ยาม
(ว่าง)
ยาม
(ว่าง)
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
(ว่าง)
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายถวัลย์ ศรีลาราช
พนักงานประจำรถขยะ
นายถวัลย์ ศรีลาราช
พนักงานประจำรถขยะ
นายพัฒนพงศ์ คำลือชา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายพัฒนพงศ์ คำลือชา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายประดิษฐ์ ทุมกิจจะ
พนักงานดับเพลิง
นายประดิษฐ์ ทุมกิจจะ
พนักงานดับเพลิง
นายลิขิต สอนวงษา
คนงานทั่วไป
นายลิขิต สอนวงษา
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นางสาวพรรณฤดี โทวะดี
แม่บ้าน
นางสาวพรรณฤดี โทวะดี
แม่บ้าน
นางเจนจิรา ภูครองหิน
คนงานทั่วไป
นางเจนจิรา ภูครองหิน
คนงานทั่วไป
นางสาวสุทธิดา ฝูงที
คนงานทั่วไป
นางสาวสุทธิดา ฝูงที
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพิชชา บาตดี
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพิชชา บาตดี
คนงานทั่วไป
นางสาวสังวร มาตราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสังวร มาตราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพร ทิพย์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพร ทิพย์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนา โพธินี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนา โพธินี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวผกาวดี วรดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวผกาวดี วรดี
ผู้ดูแลเด็ก
นายอนันต์ ทุมกิจจะ
คนงาน
นายอนันต์ ทุมกิจจะ
คนงาน
นายอุดม ศรีลาราช
พนักงานเก็บขยะ
นายอุดม ศรีลาราช
พนักงานเก็บขยะ
นายบุญเยี่ยม แสงภารา
พนักงานเก็บขยะ
นายบุญเยี่ยม แสงภารา
พนักงานเก็บขยะ
นายยรรยง ภาษี
พนักงานเก็บขยะ
นายยรรยง ภาษี
พนักงานเก็บขยะ
นายรณฤทธิ์ คำลือชา
พนักงานเก็บขยะ
นายรณฤทธิ์ คำลือชา
พนักงานเก็บขยะ
นายยอดชาย เวกสูงเนิน
กู้ชีพ กู้ภัย
นายยอดชาย เวกสูงเนิน
กู้ชีพ กู้ภัย
นายสนั่น เสนานุช
กู้ชีพ กู้ภัย
นายสนั่น เสนานุช
กู้ชีพ กู้ภัย
นายกิตติพงษ์ แก้วก่า
กู้ชีพ กู้ภัย
นายกิตติพงษ์ แก้วก่า
กู้ชีพ กู้ภัย
นายธีรพล เพ็ชรพรรณ
กู้ชีพ กู้ภัย
นายธีรพล เพ็ชรพรรณ
กู้ชีพ กู้ภัย
นายนพดล ศรีผูย
กู้ชีพ กู้ภัย
นายนพดล ศรีผูย
กู้ชีพ กู้ภัย
นายสุธิชา วงค์เข็มมา
กู้ชีพ กู้ภัย
นายสุธิชา วงค์เข็มมา
กู้ชีพ กู้ภัย
account_box กองคลัง
นางสาวณัฐชยา เฉลิมชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวณัฐชยา เฉลิมชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอนุกูล สอนวงศา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวอนุกูล สอนวงศา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวสลิตตา สอนวงศา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสลิตตา สอนวงศา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสัญธิญา ไชยบัตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสัญธิญา ไชยบัตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวยุพยงค์ คำทะเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวยุพยงค์ คำทะเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางปนัดดา แสงวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางปนัดดา แสงวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางศราวดี กลยณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางศราวดี กลยณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอ่อนจันทร์ ศรีกุลกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอ่อนจันทร์ ศรีกุลกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจารุณี ศรีไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจารุณี ศรีไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชลันดา สิทธิยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวชลันดา สิทธิยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางชูเทพ ทุมกิจจะ
แม่บ้าน
นางชูเทพ ทุมกิจจะ
แม่บ้าน
นายพีนัสศักดิ์ ขันติยู
ผู้ช่วยงานจัดเก็บฯ (จ้างเหมาบริการ)
นายพีนัสศักดิ์ ขันติยู
ผู้ช่วยงานจัดเก็บฯ (จ้างเหมาบริการ)
account_box กองช่าง
นายอภิเชษฐ์ แก้วดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอภิเชษฐ์ แก้วดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
นายดำรงณ์ศักดิ์ สอนสมนึก
นายช่างโยธา
นายดำรงณ์ศักดิ์ สอนสมนึก
นายช่างโยธา
นางฤทัยรัตน์ สอนวงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางฤทัยรัตน์ สอนวงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอมรศักดิ์ ชูพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอมรศักดิ์ ชูพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายจตุพล โง่นทา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายจตุพล โง่นทา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายนาวิน ทิพย์ทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายนาวิน ทิพย์ทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสมเกียรติ ศรีสุทัศน์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสมเกียรติ ศรีสุทัศน์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายทรายเทพ ศรีลาราช
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายทรายเทพ ศรีลาราช
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายทวีวัฒน์ ขันมะจันทร์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายทวีวัฒน์ ขันมะจันทร์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายอรรถพล ศรีสุทัศน์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายอรรถพล ศรีสุทัศน์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายนริศร ทุมกิจจะ
คนงานทั่วไป
นายนริศร ทุมกิจจะ
คนงานทั่วไป
นายอลงกต วจีสิงห์
ผู้ช่วยธุรการ (จ้างเหมาบริการ)
นายอลงกต วจีสิงห์
ผู้ช่วยธุรการ (จ้างเหมาบริการ)
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายนัทธวัฒน์ สีนนเฮียง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายนัทธวัฒน์ สีนนเฮียง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 251