เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-2421537
นางวารินทร์ ทุมกิจจะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-0396936
นายประสงค์ สุราราช
รองนายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 081-3692990
นายสุภาพ ทิพย์ทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 063-0834963
นายบรรจง หล้าหิบ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 095-1428837
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 087-2243628
นายนาวา แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 086-234-8525
นางสาวณัฐชยา เฉลิมชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 092-6931771
นายอภิเชษฐ์ แก้วดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-3624843
account_box สมาชิกสภา
นายทองปาน บาตดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 083-3525048
นายชัยเพ็ชร นาโควงค์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 098-8384048
นายปรีศักดิ์ ศรีสุทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 089-5618700
นายปราโมทย์ ชูพินิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 089-5618700
นายสุภาพ มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 080-6022956
นายทศพร จันทร์หล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 098-5129778
นายรัศมี สุราราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 085-7322799
นายศิริชัย มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 089-2319443
นายประไพ สอนวงค์ษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 095-1868575
นายสัตเนตร บาตดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 098-3426614
นายขุนดร ศรีจำปา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 089-2796483
นางสาวนงลักษณ์ คำลือชา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 061-1450565
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 087-224-3628
นายนาวา แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 086-234-8525
นางสาวณัฐชยา เฉลิมชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 092-693-1771
นายอภิเชษฐ์ แก้วดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-362-4843
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายนาวา แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายอนุชา ไชยตะมาตร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางพรชนก ไพยเสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสาหร่าย เสนาศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสุนาถ ยังแสนภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพรนรินทร์ ภูครองหิน
นิติกรชำนาญการ
นางเมตตา คำทะเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวกิรณา จันทร์มาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุรจนา เขื่อนกองแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเฉลิมพล กลยนี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวคุณัญญา เย็นวัฒนา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางนันทญา ยศตะโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าสิบเอกตติศักดิ์ พลศักดิ์ขวา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางแสนรัก วรดี
ครู คศ.2
นางจารุณี ศรีสุทัศน์
ครู คศ.2
นางชฎาพร คำลือชา
ครู คศ.2
นางสาวขวัญชนก บุญประโคน
ครู คศ.2
นางสุวัจนา นิกาญจน์กูล
ครู คศ.2
นางสาวพิลัยพร ไชยสัตย์
ครู คศ.1
นางสาวปภาวี ใจทัศ
ครูผู้ช่วย (ครูผู้ช่วย)
นายแสงเดือน เถื่อนแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาววิชชุดา ทุมกิจจะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวณัฏฐฌา เหลาแตว
ผู้ช่วยนักวิชากาารสาธารณสุข
นายอนุชิต ทุมกิจจะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวสุวัฒน์ พิมพา
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นางสาวจุฑารัตน์ ลุนจักร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงไกร ทุมกิจจะ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวทัศวัลย์ ภาษี
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางปราณี ทุมกิจจะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐณิชา ไชยราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิลัยรักษ์ ทุมกิจจะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางเนตรนภิศ แมดมิ่งเหง้า
ผู้ดูแลเด็ก
นายโกสินทร์ อุสาพรม
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายถวัลย์ ศรีลาราช
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสนิท วงค์เข็มมา
ภารโรง
นางเจนจิรา ภูครองหิน
คนงาน
นายสนั่น เสนานุช
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายนพดล ศรีผูย
คนงานประจำรถขยะ
นายพัฒนพงศ์ คำลือชา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายประดิษฐ์ ทุมกิจจะ
พนักงานดับเพลิง
นายลิขิต สอนวงษา
คนงาน
นางสาวสุพิชชา บาตดี
คนงาน
นางสาวพรรณฤดี โทวะดี
แม่บ้าน (พนักงานจ้างเหมา)
นางสาวสังวร มาตราช
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างเหมา)
นางสาวสุภาพร ทิพย์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างเหมา)
นางสาวรัตนา โพธินี
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างเหมา)
นางสาวผกาวดี วรดี
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างเหมา)
นายอนันต์ ทุมกิจจะ
คนงาน (พนักงานจ้างเหมา)
นายอุดม ศรีลาราช
พนักงานเก็บขยะ (พนักงานจ้างเหมา)
นายรณฤทธิ คำลือชา
พนักงานเก็บขยะ (พนักงานจ้างเหมา)
นายกิตติพงษ์ แก้วก่า
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างเหมา)
นายธีรพล เพ็ชรพรรณ
กู้ชีพ กู้ภัย (พนักงานจ้างเหมา)
นายสุธิชา วงค์เข็มมา
กู้ชีพ กู้ภัย (พนักงานจ้างเหมา)
นายวิรพล ทิพย์ทอง
กู้ชีพ กู้ภัย (พนักงานจ้างเหมา)
นายธนกร ทุมกิจจะ
กู้ชีพ กู้ภัย (พนักงานจ้างเหมา)
นายยอดชาย เวกสูงเนิน
กู้ชีพ กู้ภัย (พนักงานจ้างเหมา)
account_box กองคลัง
นางสาวณัฐชยา เฉลิมชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอนุกูล สอนวงศา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวสุพัตรา กลยนี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอำไพ พรมอุดม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวยุพยงค์ คำทะเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวกาญจนา วงวันศรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางศราวดี กลยณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอ่อนจันทร์ ศรีกุลกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชลันดา สิทธิยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายพีนัสศักดิ์ ขันติยู
ผู้ช่วยงานจัดเก็บฯ (พนักงานจ้างเหมา)
account_box กองช่าง
นายอภิเชษฐ์ แก้วดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายเปรม จันทร์รุ่งเรือง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายดำรงณ์ศักดิ์ สอนสมนึก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางฤทัยรัตน์ สอนวงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอมรศักดิ์ ชูพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายจตุพล โง่นทา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายนาวิน ทิพย์ทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสมเกียรติ ศรีสุทัศน์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายทรายเทพ ศรีลาราช
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายทวีวัฒน์ ขันมะจันทร์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายอรรถพล ศรีสุทัศน์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายนริศร ทุมกิจจะ
พนักงานขับรถยนต์
นายอลงกต วจีสิงห์
ผู้ช่วยธุรการ (พนักงานจ้างเหมา)
นางสาวมะลิวรรณ คำจวง
แม่บ้าน (พนักงานจ้างเหมา)
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายนัทธวัฒน์ สีนนเฮียง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)