เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ที่อยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 บ้านบัวน้อย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47130

account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายประมง วงศ์สาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายประมง วงศ์สาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายอนุชา ไชยตะมาตร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายอนุชา ไชยตะมาตร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางพรชนก ไพยเสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางพรชนก ไพยเสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสาหร่าย เสนาศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสาหร่าย เสนาศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสุนาถ ยังแสนภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสุนาถ ยังแสนภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพรนรินทร์ ภูครองหิน
นิติกรชำนาญการ
นายพรนรินทร์ ภูครองหิน
นิติกรชำนาญการ
นางเมตตา คำทะเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางเมตตา คำทะเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวกิรณา จันทร์มาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกิรณา จันทร์มาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุรจนา เขื่อนกองแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสุรจนา เขื่อนกองแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเฉลิมพล กลยนี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายเฉลิมพล กลยนี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางนันทญา ยศตะโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนันทญา ยศตะโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าสิบเอกตติศักดิ์ พลศักดิ์ขวา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกตติศักดิ์ พลศักดิ์ขวา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางแสนรัก วรดี
ครู คศ.2
นางแสนรัก วรดี
ครู คศ.2
นางจารุณี ศรีสุทัศน์
ครู คศ.2
นางจารุณี ศรีสุทัศน์
ครู คศ.2
นางชฎาพร คำลือชา
ครู คศ.2
นางชฎาพร คำลือชา
ครู คศ.2
นางสาวพิลัยพร ไชยสัตย์
ครู คศ.1
นางสาวพิลัยพร ไชยสัตย์
ครู คศ.1
นางสาวขวัญชนก บุญประโคน
ครู คศ.1
นางสาวขวัญชนก บุญประโคน
ครู คศ.1
นางสุวัจนา นิกาญจน์กูล
ครู คศ.1
นางสุวัจนา นิกาญจน์กูล
ครู คศ.1
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
นายแสงเดือน เถื่อนแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายแสงเดือน เถื่อนแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวคุณัญญา เย็นวัฒนา
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวคุณัญญา เย็นวัฒนา
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาววิชชุดา ทุมกิจจะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาววิชชุดา ทุมกิจจะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวณัฏฐฌา เหลาแตว
ผู้ช่วยนักวิชากาารสาธารณสุข
นางสาวณัฏฐฌา เหลาแตว
ผู้ช่วยนักวิชากาารสาธารณสุข
นายอนุชิต ทุมกิจจะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุชิต ทุมกิจจะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวสุวัฒน์ พิมพา
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นายวสุวัฒน์ พิมพา
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นางสาวจุฑารัตน์ ลุนจักร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑารัตน์ ลุนจักร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงไกร ทุมกิจจะ
พนักงานขับรถยนต์
นายเกรียงไกร ทุมกิจจะ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวทัศวัลย์ ภาษี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทัศวัลย์ ภาษี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางปราณี ทุมกิจจะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางปราณี ทุมกิจจะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐณิชา ไชยราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐณิชา ไชยราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิลัยรักษ์ ทุมกิจจะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิลัยรักษ์ ทุมกิจจะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางเนตรนภิศ แมดมิ่งเหง้า
ผู้ดูแลเด็ก
นางเนตรนภิศ แมดมิ่งเหง้า
ผู้ดูแลเด็ก
นายโกสินทร์ อุสาพรม
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายโกสินทร์ อุสาพรม
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(ว่าง)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(ว่าง)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสนิท วงค์เข็มมา
ภารโรง
นายสนิท วงค์เข็มมา
ภารโรง
(ว่าง)
ยาม
(ว่าง)
ยาม
(ว่าง)
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
(ว่าง)
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายถวัลย์ ศรีลาราช
พนักงานประจำรถขยะ
นายถวัลย์ ศรีลาราช
พนักงานประจำรถขยะ
นายพัฒนพงศ์ คำลือชา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายพัฒนพงศ์ คำลือชา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายประดิษฐ์ ทุมกิจจะ
พนักงานดับเพลิง
นายประดิษฐ์ ทุมกิจจะ
พนักงานดับเพลิง
นายลิขิต สอนวงษา
คนงานทั่วไป
นายลิขิต สอนวงษา
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นางสาวพรรณฤดี โทวะดี
แม่บ้าน
นางสาวพรรณฤดี โทวะดี
แม่บ้าน
นางเจนจิรา ภูครองหิน
คนงานทั่วไป
นางเจนจิรา ภูครองหิน
คนงานทั่วไป
นางสาวสุทธิดา ฝูงที
คนงานทั่วไป
นางสาวสุทธิดา ฝูงที
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพิชชา บาตดี
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพิชชา บาตดี
คนงานทั่วไป
นางสาวสังวร มาตราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสังวร มาตราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพร ทิพย์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพร ทิพย์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนา โพธินี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนา โพธินี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวผกาวดี วรดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวผกาวดี วรดี
ผู้ดูแลเด็ก
นายอนันต์ ทุมกิจจะ
คนงาน
นายอนันต์ ทุมกิจจะ
คนงาน
นายอุดม ศรีลาราช
พนักงานเก็บขยะ
นายอุดม ศรีลาราช
พนักงานเก็บขยะ
นายบุญเยี่ยม แสงภารา
พนักงานเก็บขยะ
นายบุญเยี่ยม แสงภารา
พนักงานเก็บขยะ
นายยรรยง ภาษี
พนักงานเก็บขยะ
นายยรรยง ภาษี
พนักงานเก็บขยะ
นายรณฤทธิ์ คำลือชา
พนักงานเก็บขยะ
นายรณฤทธิ์ คำลือชา
พนักงานเก็บขยะ
นายยอดชาย เวกสูงเนิน
กู้ชีพ กู้ภัย
นายยอดชาย เวกสูงเนิน
กู้ชีพ กู้ภัย
นายสนั่น เสนานุช
กู้ชีพ กู้ภัย
นายสนั่น เสนานุช
กู้ชีพ กู้ภัย
นายกิตติพงษ์ แก้วก่า
กู้ชีพ กู้ภัย
นายกิตติพงษ์ แก้วก่า
กู้ชีพ กู้ภัย
นายธีรพล เพ็ชรพรรณ
กู้ชีพ กู้ภัย
นายธีรพล เพ็ชรพรรณ
กู้ชีพ กู้ภัย
นายนพดล ศรีผูย
กู้ชีพ กู้ภัย
นายนพดล ศรีผูย
กู้ชีพ กู้ภัย
นายสุธิชา วงค์เข็มมา
กู้ชีพ กู้ภัย
นายสุธิชา วงค์เข็มมา
กู้ชีพ กู้ภัย
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 319