เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือ การต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชกฤษฎีการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานตามแนวทางของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (บริหารทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องการทุจริต เทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ขั้นตอนการลงข้อมูลเด็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ขั้นตอนการขอใบอนุญาตตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ขั้นตอนการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2