messager
 
เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
check_circle สมาชิกสภา
account_box สมาชิกสภา
นายทองปาน บาตดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 083-3525048
นายชัยเพ็ชร นาโควงค์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 098-8384048
นายปรีศักดิ์ ศรีสุทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 089-5618700
นายปราโมทย์ ชูพินิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 089-5618700
นายสุภาพ มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 080-6022956
นายทศพร จันทร์หล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 098-5129778
นายรัศมี สุราราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 085-7322799
นายศิริชัย มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 089-2319443
นายประไพ สอนวงค์ษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 095-1868575
นายสัตเนตร บาตดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 098-3426614
นายขุนดร ศรีจำปา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 089-2796483
นางสาวนงลักษณ์ คำลือชา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 061-1450565

× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)