messager
 
เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
check_circle กองช่าง
account_box กองช่าง
นายอภิเชษฐ์ แก้วดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายเปรม จันทร์รุ่งเรือง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายดำรงณ์ศักดิ์ สอนสมนึก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางฤทัยรัตน์ สอนวงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอมรศักดิ์ ชูพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายจตุพล โง่นทา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายนาวิน ทิพย์ทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายสมเกียรติ ศรีสุทัศน์
คนงานเครื่องสูบน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายทรายเทพ ศรีลาราช
คนงานเครื่องสูบน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายทวีวัฒน์ ขันมะจันทร์
คนงานเครื่องสูบน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายอรรถพล ศรีสุทัศน์
คนงานเครื่องสูบน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายนริศร ทุมกิจจะ
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายอลงกต วจีสิงห์
ผู้ช่วยธุรการ (พนักงานจ้างเหมา)
นางปิยะดา ลุนจักร
แม่บ้าน (พนักงานจ้างเหมา)
นายไกรลาศ ชิตบุตร
คนงาน (พนักงานจ้างเหมา)
นายยรรยง ภาษี
คนงาน (พนักงานจ้างเหมา)

× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)