เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
check_circle กองช่าง
account_box กองช่าง
นายอภิเชษฐ์ แก้วดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายเปรม จันทร์รุ่งเรือง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายดำรงณ์ศักดิ์ สอนสมนึก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางฤทัยรัตน์ สอนวงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอมรศักดิ์ ชูพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายจตุพล โง่นทา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายนาวิน ทิพย์ทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสมเกียรติ ศรีสุทัศน์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายทรายเทพ ศรีลาราช
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายทวีวัฒน์ ขันมะจันทร์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายอรรถพล ศรีสุทัศน์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายนริศร ทุมกิจจะ
พนักงานขับรถยนต์
นายอลงกต วจีสิงห์
ผู้ช่วยธุรการ (พนักงานจ้างเหมา)
นางสาวมะลิวรรณ คำจวง
แม่บ้าน (พนักงานจ้างเหมา)
นายบุญเยี่ยม แสงภารา
คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างเหมา)