เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ที่อยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 บ้านบัวน้อย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47130

check_circle กองช่าง
ภาพบุคลากรกองช่าง

account_box กองช่าง
นายอภิเชษฐ์ แก้วดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอภิเชษฐ์ แก้วดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
นายดำรงณ์ศักดิ์ สอนสมนึก
นายช่างโยธา
นายดำรงณ์ศักดิ์ สอนสมนึก
นายช่างโยธา
นางฤทัยรัตน์ สอนวงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางฤทัยรัตน์ สอนวงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอมรศักดิ์ ชูพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอมรศักดิ์ ชูพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายจตุพล โง่นทา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายจตุพล โง่นทา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายนาวิน ทิพย์ทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายนาวิน ทิพย์ทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสมเกียรติ ศรีสุทัศน์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสมเกียรติ ศรีสุทัศน์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายทรายเทพ ศรีลาราช
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายทรายเทพ ศรีลาราช
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายทวีวัฒน์ ขันมะจันทร์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายทวีวัฒน์ ขันมะจันทร์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายอรรถพล ศรีสุทัศน์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายอรรถพล ศรีสุทัศน์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายนริศร ทุมกิจจะ
คนงานทั่วไป
นายนริศร ทุมกิจจะ
คนงานทั่วไป
นายอลงกต วจีสิงห์
ผู้ช่วยธุรการ (จ้างเหมาบริการ)
นายอลงกต วจีสิงห์
ผู้ช่วยธุรการ (จ้างเหมาบริการ)
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 205