messager
 
เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทรายคำ
-ว่าง-
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทรายคำ
นางสาวพิลัยพร ไชยสัตย์
ครู คศ.1
นางสาวปภาวี ใจทัศ
ครูผู้ช่วย
นางณัฐณิชา ไชยราช
ผู้ดูแลเด็ก
image ภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทรายคำ
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567[30 พฤษภาคม 2567]
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทรายคำ
play_arrow วิดีโอกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทรายคำ

× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)