messager
 
เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155

folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview193
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151

folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ปรับขยายระดับตำแหน่ง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) (การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview172
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147

folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview175
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview161
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159

folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบัวสว่าง (พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview175
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview184
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 9) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 8) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 7) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146

folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64

folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การดำเนินงานหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่าง รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย(ค่าขยะ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80

folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่าง รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม ถึงบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่าง รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ปรับขยายระดับตำแหน่ง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567 - 2569) การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28


× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)