เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ราบงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101

folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101

folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96

folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ปรับขยายระดับตำแหน่ง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) (การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102

folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97

folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบัวสว่าง (พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 9) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 8) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 7) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102

folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

folder ประกาศต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การดำเนินงานหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลตำบลบัวสว่าง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่าง รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย(ค่าขยะ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43