messager
 
เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder บันทึกรายงานการประชุม 2563
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview123
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134

folder บันทึกรายงานการประชุม 2564
folder บันทึกรายงานการประชุม 2565
บันทึกรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่างสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
บันทึกรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่างสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
บันทึกรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่างสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
บันทึกรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่างสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
บันทึกรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่างสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder บันทึกรายงานการประชุม 2566
folder ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้น สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี 2568
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118


× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)