เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder คำสั่งต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การบริหารงาน การแบ่งงาน และการมอบหมายฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบัวสว่างเดินทางไปราชการฯ ปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116

folder คำสั่งต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
photo สั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการของสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101

folder คำสั่งต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106

folder คำสั่งต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117

folder คำสั่งต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview123
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115

folder คำสั่งต่างๆ ปีงบประมาณ 2564
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การแต่งตั้งการรักษาราชการแทน, การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

folder คำสั่งต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565