เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder คำสั่งต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การบริหารงาน การแบ่งงาน และการมอบหมายฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบัวสว่างเดินทางไปราชการฯ ปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview154

folder คำสั่งต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126
photo สั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการของสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145

folder คำสั่งต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125

folder คำสั่งต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview979

folder คำสั่งต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview161
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158

folder คำสั่งต่างๆ ปีงบประมาณ 2564
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การแต่งตั้งการรักษาราชการแทน, การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67

folder คำสั่งต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)