เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ที่อยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 บ้านบัวน้อย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47130

folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การบริหารงาน การแบ่งงาน และการมอบหมายฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบัวสว่างเดินทางไปราชการฯ ปีงบประมาณ 2558 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลบัวสว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
photo สั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการของสภาท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลบัวสว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลบัวสว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี grade
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 206