เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
check_circle สำนักปลัดเทศบาล
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายนาวา แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายอนุชา ไชยตะมาตร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางพรชนก ไพยเสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสาหร่าย เสนาศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสุนาถ ยังแสนภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพรนรินทร์ ภูครองหิน
นิติกรชำนาญการ
นางเมตตา คำทะเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวกิรณา จันทร์มาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุรจนา เขื่อนกองแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเฉลิมพล กลยนี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวคุณัญญา เย็นวัฒนา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางนันทญา ยศตะโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าสิบเอกตติศักดิ์ พลศักดิ์ขวา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางแสนรัก วรดี
ครู คศ.2
นางจารุณี ศรีสุทัศน์
ครู คศ.2
นางชฎาพร คำลือชา
ครู คศ.2
นางสาวขวัญชนก บุญประโคน
ครู คศ.2
นางสุวัจนา นิกาญจน์กูล
ครู คศ.2
นางสาวพิลัยพร ไชยสัตย์
ครู คศ.1
นางสาวปภาวี ใจทัศ
ครูผู้ช่วย (ครูผู้ช่วย)
นายแสงเดือน เถื่อนแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาววิชชุดา ทุมกิจจะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวณัฏฐฌา เหลาแตว
ผู้ช่วยนักวิชากาารสาธารณสุข
นายอนุชิต ทุมกิจจะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวสุวัฒน์ พิมพา
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นางสาวจุฑารัตน์ ลุนจักร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงไกร ทุมกิจจะ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวทัศวัลย์ ภาษี
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางปราณี ทุมกิจจะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐณิชา ไชยราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิลัยรักษ์ ทุมกิจจะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางเนตรนภิศ แมดมิ่งเหง้า
ผู้ดูแลเด็ก
นายโกสินทร์ อุสาพรม
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายถวัลย์ ศรีลาราช
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสนิท วงค์เข็มมา
ภารโรง
นางเจนจิรา ภูครองหิน
คนงาน
นายสนั่น เสนานุช
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายนพดล ศรีผูย
คนงานประจำรถขยะ
นายพัฒนพงศ์ คำลือชา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายประดิษฐ์ ทุมกิจจะ
พนักงานดับเพลิง
นายลิขิต สอนวงษา
คนงาน
นางสาวสุพิชชา บาตดี
คนงาน
นางสาวพรรณฤดี โทวะดี
แม่บ้าน (พนักงานจ้างเหมา)
นางสาวสังวร มาตราช
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างเหมา)
นางสาวสุภาพร ทิพย์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างเหมา)
นางสาวรัตนา โพธินี
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างเหมา)
นางสาวผกาวดี วรดี
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างเหมา)
นายอนันต์ ทุมกิจจะ
คนงาน (พนักงานจ้างเหมา)
นายอุดม ศรีลาราช
พนักงานเก็บขยะ (พนักงานจ้างเหมา)
นายรณฤทธิ คำลือชา
พนักงานเก็บขยะ (พนักงานจ้างเหมา)
นายกิตติพงษ์ แก้วก่า
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างเหมา)
นายธีรพล เพ็ชรพรรณ
กู้ชีพ กู้ภัย (พนักงานจ้างเหมา)
นายสุธิชา วงค์เข็มมา
กู้ชีพ กู้ภัย (พนักงานจ้างเหมา)
นายวิรพล ทิพย์ทอง
กู้ชีพ กู้ภัย (พนักงานจ้างเหมา)
นายธนกร ทุมกิจจะ
กู้ชีพ กู้ภัย (พนักงานจ้างเหมา)
นายยอดชาย เวกสูงเนิน
กู้ชีพ กู้ภัย (พนักงานจ้างเหมา)


× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)