ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 7 (สายข้างโรงเรียนบ้านโนนทรายคำ) ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง