ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง