ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงบ่อพักน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านนาซอน หมู่ที่ 6 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง