ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง