ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง