ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ในงานของกองคลัง เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง