ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง