ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง