ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที.) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง