ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อชุดนักกีฬา ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัด อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง