ชื่อเรื่อง : ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง