messager
 
เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายละเอียด : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นำโดยนายวีระ ทุมกิจจะ นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง พร้อมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่างทุกคน ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบัวสว่างใสสะอาด และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความสื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)