เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกอย
-ว่าง-
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกอย
นางสาวขวัญชนก บุญประโคน
ครู คศ.2
นางปราณี ทุมกิจจะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวผกาวดี วรดี
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างเหมา)


× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)