เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
insert_drive_file งบแสดงผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162

folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127

folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
insert_drive_file รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112

folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136
insert_drive_file รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147
insert_drive_file รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147

folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลบัวสว่าง ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลบัวสว่าง ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115

folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116
insert_drive_file รายงานการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126
insert_drive_file รายงานการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file รายงานการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115

folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
insert_drive_file การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนิงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152

folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)