[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
Social Network
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.51.151
  ออนไลน์
  4 ip
  วันนี้
  625 ip
  เมื่อวาน
  602 ip
  เดือนนี้
  13165 ip
  เดือนที่แล้ว
  24315 ip
  ปีนี้
  330917 ip
  ทั้งหมด
  2432844 ip
  - ประกาศต่างๆ

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560)
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ราบงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558


  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลบัวสว่าง

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ

  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลบัวสว่าง >>Click<<

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ.2561-2564)
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรัตเสริมเหล็กภายใสำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ด้วยวิธี----ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดตำแหนงใหม่ ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติชอบและช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่าง รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ปรับขยายระดับตำแหน่ง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) (การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561) >>Click

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง(สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562)
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่าง(สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562)
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562) >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่าง (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562) >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่าง รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 1) >>Click<<
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 2) >>Click<<
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 3) >>Click<<
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 4) >>Click<<
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 5) >>Click<<
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 6) >>Click<<
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 7) >>Click<<
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 8) >>Click<<
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 9) >>Click<<
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  2563)  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลตำบลบัวสว่าง (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  2563)  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่าง (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  2563)  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2563  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2563  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านบัวทอง หมู่ที่ 11 - บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>Cilck
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านคำประมง หมู่ที่ 4-บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านคำประมง หมู่ที่ 4-บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านบัวทอง หมู่ที่ 11-บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านบัวทอง หมู่ที่ 11-บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563  >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบัวสว่าง (พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ 2563 >>Cilck<<


  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>Click
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและหลักฐานต่างๆ เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 >>Cilck<<
  -ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดอัตราภาษีป้าย  พ.ศ. 2563 ตามกฎกระทรวงมหาดไทย >>Cilck<<
  เข้าชม : 2334  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong