[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
Social Network
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.51.151
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  594 ip
  เมื่อวาน
  602 ip
  เดือนนี้
  13134 ip
  เดือนที่แล้ว
  24315 ip
  ปีนี้
  330886 ip
  ทั้งหมด
  2432813 ip
  - คำสั่งต่างๆ

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจำจุดติดต่อ-สอบถามในช่วงเวลาพักเที่ยง ปีงบประมาณ 2558
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การบริหารงาน การแบ่งงาน และการมอบหมายฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบัวสว่างเดินทางไปราชการฯ ปีงบประมาณ 2558
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2558
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลบัวสว่าง
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการของสภาท้องถิ่น >>Click<<

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน


  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน


  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลบัวสว่าง >>Click
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลบัวสว่าง >>Click
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี >>Click<<
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง >>Click<<
  -คำสั่งเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น >>Click<<


  เข้าชม : 20327  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong