[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
Social Network
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.51.151
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  681 ip
  เมื่อวาน
  602 ip
  เดือนนี้
  13221 ip
  เดือนที่แล้ว
  24315 ip
  ปีนี้
  330973 ip
  ทั้งหมด
  2432900 ip
  ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง

  แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต จำนวน 13 หมู่บ้าน
  เขต 1 ประกอบด้วย บ้านสว่าง ม.1, บ้านดอนกอย ม.2, บ้านนาซอน ม.6, บ้านโนนทรายคำ ม.7, บ้านสว่างพัฒนา ม.10 และบ้านโนนสำราญ ม.12
  เขต 2 ประกอบด้วย
  บ้านบัวใหญ่ ม.3, บ้านคำประมง ม.4, บ้านบัวน้อย ม.5, บ้านโนนทรายทอง ม.8, บ้านบัวใหม่พัฒนา ม.9, บ้านบัวทอง ม.11 และบ้านบัวหลวง ม.13

  ข้อมูลประชากร
  >>Click

  ส่วนราชการในตำบลสว่าง

  -โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน 4 แห่ง
  -โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน 1 แห่ง
  -โรงเรียนอาชีวศึกษา  จำนวน 1 แห่ง
  -ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน 1 แห่ง
  -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน 13 แห่ง

   

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

  -วัด/สำนักสงฆ์/สำนักปฏิบัติธรรม  จำนวน 15 แห่ง
  -ศาลปู่ตา  จำนวน 1 แห่ง

   

  สถานที่ท่องเที่ยว

  -แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผามอดินแดง บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง
  -อโรคยาศาลวัดคำประมง บ้านคำประมง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง

   

  สาธารณสุข

  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบัวใหญ่  จำนวน 1 แห่ง
  -อาสาสมัครสาธารณสุข 13 หมู่บ้าน  จำนวน 130 คน
  -อัตราการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 100

   

  การเงิน

  -ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยบัวสว่าง  จำนวน 1 แห่ง

   

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  -สถานีตำรวจ  จำนวน 1 แห่ง
  -สมาชิก อปพร. 13 หมู่บ้าน  จำนวน 186 นาย
  -ทีมกู้ชีพ  จำนวน 1 ทีม


  การบริการพื้นฐาน

  มีเส้นทางหลักเข้าสู่อำเภอ 2 เส้นทาง คือ ถนนลาดยางสายสูงเนิน-อากาศอำนวย (ทางหลวงจังหวัดสาย 3315) ระยะทาง 35 กิโลเมตร และเส้นทางถนนลาดยางสายบ้านบัวใหม่-บะฮี-อำเภอพรรณานิคม ระยะทาง 30 กิโลเมตร


  การไฟฟ้า

  ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 13 หมู่บ้าน แต่ยังไม่เพียงพอกับความจำเป็นและความต้องการของราษฎร เนื่องจากมีการสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

   

  การติดต่อสื่อสาร

  -ที่ทำการไปรษณีย์โทรสารชั่วคราว  จำนวน 1 แห่ง
  -ตู้โทรศัพท์  จำนวน
   15 แห่ง

   

  การคมนาคม

  ถนนลาดยาง 4 สาย

  ถนนลูกรัง 103 สาย

  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 35 สาย

  สะพานคอนกรีต 6 แห่ง

   

  แหล่งน้ำธรรมชาติ

  ลำน้ำ ลำห้วย มีจำนวน 2 สาย ที่สำคัญ คือ ลำน้ำอูน ลำปลาหางและแหล่งน้ำอื่นๆ จำนวน 27 แห่ง

   

  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

  ฝาย  จำนวน 19 แห่ง

  บ่อน้ำตื้น  จำนวน 28 แห่ง

  บ่อโยก  จำนวน 202 แห่ง

  ถังเก็บน้ำฝน  จำนวน 21 แห่ง

  เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า  จำนวน 3 แห่ง

  คลอง  จำนวน 13 แห่ง

  สระ  จำนวน 20 แห่ง

  อ่างเก็บน้ำ  จำนวน 1 แห่ง

   

  ทรัพยากรป่าไม้

  1.ป่าทาม มีลักษณะเป็นทุ่งนา มีต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง พบในพื้นที่บ้านนาซอน หมู่ 6, บ้านโนนทรายคำ หมู่ 7, บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 10, บ้านโนนสำราญ หมู่ 12
  2.ป่าโคก (ป่าแดงหรือป่าแพะ) มีลักษณะเป็นต้นไม้ไม่ขึ้นหนาทึบและมีหญ้าใบหนาขึ้นปะปนอยู่ทั่วไป
  3.พบในพื้นที่ บ้านสว่าง หมู่ 1, บ้านดอนกอย หมู่ 2, บ้านบัวใหญ่ หมู่ 3, บ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ 9
  4.ป่าชุมชน มีลักษณะเป็นป่าไม้ไม่ค่อยรกทึบ มีพืชที่เป็นอาหารได้ขึ้นอยู่ตามฤดูกาล เช่น เห็ด ดอกกระเจียว หน่อไม้ เป็นต้น นับได้ว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากในท้องถิ่น จึงเป็นแหล่งอาหารของประชาชน พบในพื้นที่ บ้านสว่าง หมู่ 1, บ้านดอนกอย หมู่ 2, บ้านบัวใหญ่ หมู่ 3, บ้านคำประมง หมู่ 4, บ้านบัวน้อย หมู่ 5, บ้านโนนทรายทอง หมู่ 8, บ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ 9 และบ้านสว่างพัฒนา หมู่ 10

   

  การประกอบอาชีพ

  เกษตรกรรม ค้าขาย อุตสาหกรรมครัวเรือน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท รับจ้าง

   

  มวลชนจัดตั้ง

  ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น  จำนวน 300 คน
  ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น  จำนวน 40 คน
  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 7 รุ่น  จำนวน 11 คน
  กลุ่มสตรี 13 หมู่บ้าน  จำนวน 150 คน
  กลุ่มเยาวชน 13 หมู่บ้าน  จำนวน 500 คน

   

  การรวมกลุ่มของประชาชน

  กลุ่มอาชีพต่างๆ ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงเป็ด กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มเลี้ยงไก่ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มทอผ้าย้อมคราม กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มไร่นาสวนผสมและทฤษฎีใหม่ กลุ่มถนอมอาหาร กลุ่มทำขนม กลุ่มออมทรัพย์

   

  ข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไป

  แพทย์ประจำตำบล คือ นายเข็มพร  เจริญรัตน์
  อสม.ประจำตำบลสว่าง  จำนวน
   132  คน  เข้าชม : 4193  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong