[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือ
- มาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
แบบประเมินพนักงานเทศบาล
แบบประเมินพนักงานจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.232.96.22
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  277 ip
  เมื่อวาน
  271 ip
  เดือนนี้
  16611 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  16611 ip
  ทั้งหมด
  2118538 ip
  คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน

  อังคาร ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561


  คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลบัวสว่าง

  1.การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553 Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขอรับใบอนุญาตการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

  2.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

  3.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขอรับบำเหน็จพิเศษ+ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

  4.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขอรับบำเหน็จพิเศษลูกจ้าง  -แบบขอรับบำเหน็จปกติบำเหน็จรายเดือนและหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ

  5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร

  6.การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ Click
  แบบฟอร์ม  -แบบแจ้งการฆ่าสัตว์

  7.การขุดดินและถมดิน Click
  แบบฟอร์ม  -แบบฟอร์มแจ้งการขุดดินถมดิน พ.ศ.2543  -แบบใบแจ้งการขุดดินถมดิน

  8.การควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2553 Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร

  9.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553 Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  10.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Click
  แบบฟอร์ม  -คู่มือ  -แบบคำขอจดทะเบียน

  11.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Click
  แบบฟอร์ม  -คู่มือ  -แบบคำขอจดทะเบียน

  12.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Click
  แบบฟอร์ม  -คู่มือ  -แบบคำขอจดทะเบียน

  13.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ Click
  แบบฟอร์ม  -แบบ ภ.บ.ท.5

  14.การรับชำระภาษีป้าย Click
  แบบฟอร์ม  -แบบ ภ.ป.1

  15.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน Click
  แบบฟอร์ม  -แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2)+แบบคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) Click1  Click2

  16.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Click
  แบบฟอร์ม  -

  17.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ  -หนังสือมอบอำนาจ

  18.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  -หนังสือมอบอำนาจ

  19.ตลาด Click
  แบบฟอร์ม  -แบบ ตล.1  -แบบ ตล.2  -แบบ ตล.3  


  ข้อมูล >>Click

  เข้าชม : 622


  คู่มือประชาชน 5 อันดับล่าสุด

       คู่มือประชาชน 30 / ต.ค. / 2561  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong