[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
Social Network
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.51.151
  ออนไลน์
  4 ip
  วันนี้
  623 ip
  เมื่อวาน
  602 ip
  เดือนนี้
  13163 ip
  เดือนที่แล้ว
  24315 ip
  ปีนี้
  330915 ip
  ทั้งหมด
  2432842 ip
  คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน

  อังคาร ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561


  คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลบัวสว่าง

  1.การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553 Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขอรับใบอนุญาตการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

  2.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

  3.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขอรับบำเหน็จพิเศษ+ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

  4.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขอรับบำเหน็จพิเศษลูกจ้าง  -แบบขอรับบำเหน็จปกติบำเหน็จรายเดือนและหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ

  5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร

  6.การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ Click
  แบบฟอร์ม  -แบบแจ้งการฆ่าสัตว์

  7.การขุดดินและถมดิน Click
  แบบฟอร์ม  -แบบฟอร์มแจ้งการขุดดินถมดิน พ.ศ.2543  -แบบใบแจ้งการขุดดินถมดิน

  8.การควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2553 Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร

  9.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553 Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  10.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Click
  แบบฟอร์ม  -คู่มือ  -แบบคำขอจดทะเบียน

  11.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Click
  แบบฟอร์ม  -คู่มือ  -แบบคำขอจดทะเบียน

  12.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Click
  แบบฟอร์ม  -คู่มือ  -แบบคำขอจดทะเบียน

  13.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ Click
  แบบฟอร์ม  -แบบ ภ.บ.ท.5

  14.การรับชำระภาษีป้าย Click
  แบบฟอร์ม  -แบบ ภ.ป.1

  15.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน Click
  แบบฟอร์ม  -แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2)+แบบคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) Click1  Click2

  16.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Click
  แบบฟอร์ม  -

  17.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ  -หนังสือมอบอำนาจ

  18.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Click
  แบบฟอร์ม  -แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  -หนังสือมอบอำนาจ

  19.ตลาด Click
  แบบฟอร์ม  -แบบ ตล.1  -แบบ ตล.2  -แบบ ตล.3  


  ข้อมูล >>Click

  เข้าชม : 896


  คู่มือประชาชน 5 อันดับล่าสุด

       คู่มือประชาชน 30 / ต.ค. / 2561  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong