[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือ
- มาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
แบบประเมินพนักงานเทศบาล
แบบประเมินพนักงานจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.234.143.26
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  213 ip
  เมื่อวาน
  601 ip
  เดือนนี้
  5730 ip
  เดือนที่แล้ว
  10368 ip
  ปีนี้
  55874 ip
  ทั้งหมด
  2031175 ip    

  นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
  ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง

                      เทศบาล เป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ใกล้ชิดกับประชาชนมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานและการบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติเทศบาล และพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมตามความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล

              เทศบาลตำบลบัวสว่าง เป็นเทศบาลที่ได้ยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันได้ปรับยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง โดยที่ผ่านมาเทศบาลตำบลบัวสว่างได้บริหารงานยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและสร้างความรู้สึกให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาล ส่งเสริมประชาชนในทุกๆ ด้านให้มีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับประโยชน์ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล การบริการประชาชน และการแก้ไขปัญหาได้ตอบสนองตรงต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด

              ในโอกาสนี้ ดิฉันปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนพี่น้องประชาชน ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาเทศบาลและบูรณาการร่วมกันในการบริการประชาชนด้วยดีเสมอมา

  นางเหมะรัตน์  เหมะธุลิน 
  ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong